Aiming For Prevention je IPPNW kampanja za prevenciju oružanog nasilja pod sloganom “oružano nasilje je loše po zdravlje”. Ova kampanja mobiliše stručnost i autoritet lekara i profesionalaca u javnom zdravstvu u cilju istraživanja razarajućeg uticaja oružanog nasilja na ljude, edukuje zdravstvene radnike i druge ključne aktere, sarađuje sa drugim institucijama koje koriste pristup zasnovanosti na dokazima i zastupa politiku promocije zdravlja. Ona se fokusira na ljudsko lice oružanog nasilja i ogroman trošak po pojedinca, porodicu, zajednicu i lokalnu ekonomiju.


Širom sveta, ručno naoružanje je umešano u ratove i kriminal, samoubistva i nesrećne slučajeve koji rezultiraju stotinama hiljada smrtnih slučajeva i milionima povreda svake godine. U svom dokumentu “Ručno naoružanje i svetsko zdravlje”, SZO navodi da je “Nasilje važan zdravstveni problem koji je u velikoj meri preventabilan. Pristup javnog zdravlja može umnogome doprineti njegovom rešavanju.” Pristup javnog zdravlja se fokusira na zdravstvene efekte oružanog nasilja. Grupe koje se bave javnim zdravstvom rade sa mnogim delovima društva  promovišući razne mere koje mogu da dovedu do smanjenja učestalosti i težine povreda nanesenih vatrenim oružjem. Metodologija koja se koristi je ona koja je već razvijena i usavršena za prevenciju infektivnih i hroničnih bolesti i povreda, kao što su dečja paraliza i malarija. Strategijama javnog zdravstva eliminisane su velike boginje i smanjen je broj smrtnih slučajeva u automobilskim nesrećama u mnogim zemljama. Ovakav pristup isto tako može dovesti do smanjenja smrtnih slučajeva izazvanim oružjem. Metodologija javnog zdravstva započinje prikupljanjem informacija, kako bi se identifikovali faktori rizika koji dovode do ovih povreda. Na osnovu toga je moguće razviti određene intervencije koje bi odgovorile na ove faktore, testirati njihovu izvodljivosti i proceniti njihovu efikasnost. Kada ove procene ukažu na to koje intervencije su najuspešnije, moguće ih je diseminirati i pratiti njihove tekuće efekte na smrtnost i povređivanje.
IPPNW je osnivač Međunarodne akcione mreže za ručno naoružanje (International Action Network on Small Arms, IANSA). Godine 1998, IPPNW je pomogao da se osnuje globalna mreža od preko 800 organizacija civilnog društva koje rade na zaustavljanju širenja i zloupotrebe ručnog i drugog lakog naoružanja (Small Arms and Light Weapons, SALW). Početkom 2005, IPPNW je preuzeo ulogu međunarodnog koordinatora zdravstvene mreže IANSA kako bi se stavio fokus na bavljenje oružanim nasiljem  iz perspektive javnog zdravlja. IPPNW organizuje svoju aktivnost oko istraživanja, edukacije, javnog zastupanja i kreiranja političkog koncepta, kao i nege i rehabilitacije žrtava oružanog nasilja.
Aiming for Prevention povezuje IPPNW filijale i omogućava im da razmenjuju najbolja iskustva iz prakse i istraživanja, sarađuju na projektima i pojačaju svoj glas. IPPNW podržava filijale razvojem programa, komunikacijom, materijalom za kampanje, tehničkom podrškom, obukama i drugim sredstvima.