Unija lekara Lege Artis – ULLA je dobrovoljno udruženje doktora medicine i stomatologije okupljenih oko ideje da vredi uloziti trud i energiju kako bi naš grad i naša zemlja i naša planeta bili zdravije mesto za život.
ULLA je srpska filijala Međunarodnog udruženja lekara za prevenciju nukleranog rata - IPPNW (International Physicians for the Prevention of Nuclear War), dobitnika Nobelove nagrade za mir 1985. godine.
Članovi ULLA su miroljubivi ljudi dobre volje koji veruju da je, u doba užurbanosti, skretanja pažnje na nevažne stvari, zatrpavanja mnogim, često površnim i neproverenim, informacijama i prioritizacije profita, esencijalno važno građanima pružiti podršku i ponuditi mogućnost da saznanju i aktivno učestvuju u stvaranju uslova za zdraviji i bezbedniji život.


Članovi ULLA se zalažu za:   
•    promociju zdravih oblika ponašanja i podizanje nivoa zdravstvene kulture stanovništva
•    sprečavanje svih ratova, promociju nenasilnog rešavanja sukoba i umanjenje efekata rata na zdravlje, razvoj i životnu sredinu
•    potpunu eliminaciju nuklearnog naoružanja
•    očuvanje i unapređenje zdravlja ljudi
•    podizanje nivoa svesti o punoj štetnosti upotrebe nuklearne energije, nuklearnog i naoružanja sa radioaktivnim elementima
•    poštovanje normi medicinske etike i zaštitu prava pacijenta i lekara
•    poštovanje i zaštitu prava na zdravlje u skladu sa međunarodnim poveljama i domaćim zakonima

Kroz:

•    stručno usavršavanje
•    istraživanje i upotpunjavanje epidemiološke slike u vezi uticaja osiromašenog uranijuma na zdravlje ljudi
•    istraživanje, edukaciju i zastupanje od značaja za sprečavanje konflikata i nuklearnog rata
•    praćenje i informisanje stručne i ostale javnosti
•    promociju globalnih strategija
•    borbu protiv svih oblika diskriminacije u pravu na zdravlje i dostupnosti zdravstvenoj zaštiti
•    diskusije, savetovanja i neformalnom edukacijom lekara, studenata i građana putem javnih tribina, predavanja, seminara i drugih oblika rada, vođenjem javnih kampanja

Naša MISIJA je:
Unapređenje zdravlja ljudi, promocija zdravih oblika ponašanja i stvaranje mirnijeg i sigurnijeg okruženja bez upotrebe nuklearne energije.
Naša VIZIJA je:
Zdravi ljudi i zdravo društvo u zdravom okruženju.